دانشگاهی

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۴۸۳
طراحی سازه های
توضیحات| نمایش:۹۰۷
طراحی گرافیک دریک
توضیحات| نمایش:۲۱۸۳
تشریح کامل مسائل
توضیحات| نمایش:۲۲۱۶
فیزیک از آغاز تا
توضیحات| نمایش:۲۱۳۹
محاسبات تاسیسات
توضیحات| نمایش:۱۸۱۰
تکنولوژی بازرسی
توضیحات| نمایش:۳۵۳۹
ریاضیات پایه
توضیحات| نمایش:۲۴۴۳
متره و برآورد (پور
توضیحات| نمایش:۱۷۲۰
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۵۸۵
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۶۷۸
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۶۸۲
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۰۸۱۸
کاربرد نرم افزار
توضیحات| نمایش:۵۹۷۷
مبانی سنجش از دور