دانشگاهی

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۳۲۹
تشریح کامل مسائل
توضیحات| نمایش:۲۶۲
مبانی ژئوفیزیک
توضیحات| نمایش:۴۰۸
فیزیک از آغاز تا
توضیحات| نمایش:۵۴۳
محاسبات تاسیسات
توضیحات| نمایش:۸۷۳
ریاضیات پایه
توضیحات| نمایش:۷۳۲۰
کاربرد نرم افزار
توضیحات| نمایش:۳۲۷۴
مبانی سنجش از دور