کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۱۶۶
شبکه های کامپیوتری
توضیحات| نمایش:۳۴۴
ریاضیات گسسته
توضیحات| نمایش:۷۹۰
پایگاه داده ها جلد 2
توضیحات| نمایش:۸۰۳
مهندسی نرم افزار
توضیحات| نمایش:۹۵۷
پایگاه داده ها جلد 1
توضیحات| نمایش:۴۲۳۹
سیستم عامل
توضیحات| نمایش:۴۵۶۳
اصول و مبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۸۶۰۲
مدار منطقی
توضیحات| نمایش:۵۵۵۷
مدارهای الکتریکی
توضیحات| نمایش:۷۲۹۸
طراحی و پیاده سازی
توضیحات| نمایش:۱۰۲۶۷
زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۴۶۳۲
انتقال داده ها
توضیحات| نمایش:۲۵۱۲۳
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۱۰۱۸۶
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۴۴۸۲
آنالیز عددی