دکتری

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۱۸۶۸
استعدا تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۲۴۹۱
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۲۳۴۱
رشد وتکامل حرکتی
توضیحات| نمایش:۳۰۰۳
ریاضیات دکتری
توضیحات| نمایش:۲۴۴۸
آمارواحتمال دکتری
توضیحات| نمایش:۴۱۸۶
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۳۱۲۴
یادگیری و کنترل
توضیحات| نمایش:۳۶۹۶
ریاضیات عمومی و
توضیحات| نمایش:۸۸۲۸
استعداد تحصیلی و