راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | حرکات اصلاحی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : حرکات اصلاحی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
علی سیستار
۷۲۶۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۶۱-۵
۱۳۹۷
۱
شومیز
۳۰۸
۶۳۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۱۰۷
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۱۰۴۴۷
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۵۸۹۳
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۱۷۱۴۳
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۱۲۲۵۳
زبان تخصصی تربیت