راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | هوا فضا ج 3(تحلیل و طراحی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : هوا فضا ج 3(تحلیل و طراحی سازه های هوایی)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
حسین اسفینی - زهرا ستوده
۷۰۴۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۴۲-۶
۱۳۹۵
۳
-
۳۱۲
۲۵۰,۰۰۰
   تحیل و طراحی سازه های هوایی- کتاب سوم

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۲۰۸
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۶۳۷۹
مهندسی معدن 2
توضیحات| نمایش:۴۱۲۲
مهندسی معدن 3
توضیحات| نمایش:۴۴۴۷
مهندسی معدن 4
توضیحات| نمایش:۴۱۹۸
آناليز عددی 1 -