راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تحلیل غیرخطی وطراحی لرزه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : تحلیل غیرخطی وطراحی لرزه ای سازه های بتن مسلح
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
آرش رستمی
۳۹۶۳
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۳۷-۷
۱۳۹۶
۱
شومیز
۳۰۰
۲۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۲۱۱
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۱۲۶۸
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۱۳۶۶
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۹۱۲
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۵۲۳
مفاهیم بهسازی لرزه