راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | آمار , سنجش واندازه گیری... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : آمار , سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی ارشد
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکترسید کاوس صالحی
۷۲۶۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۵۲-۳
۱۳۹۷
۲
شومیز
۶۰۶
۶۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۹۸۵
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۹۹۴۷
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۵۷۰۶
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۱۶۴۳۰
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۱۱۸۹۳
زبان تخصصی تربیت