راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | رشد حرکتی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : رشد حرکتی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکترسیدکاوس صالحی
۷۲۶۹
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۱۵-۸
۱۳۹۶
۱
شومیز
۴۸۸
۴۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۶۱۴
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۸۶۶۰
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۵۱۳۷
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۱۴۷۴۲
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۱۰۸۲۷
زبان تخصصی تربیت