راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | یادگیری حرکتی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : یادگیری حرکتی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکترسید کاوس صالحی
۷۲۶۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۱۷-۲
۱۳۹۶
۱۱
شومیز
۴۶۴
۴۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۸۲۹
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۹۳۲۹
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۵۴۴۶
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۱۵۶۵۶
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۱۱۴۴۷
زبان تخصصی تربیت