راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | یادگیری حرکتی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : یادگیری حرکتی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکترسید کاوس صالحی
۷۲۶۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۶۰-۸
۱۳۹۷
۲
شومیز
۵۰۸
۷۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۰۴۸
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۱۰۲۲۷
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۵۸۰۳
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۱۶۷۹۶
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۱۲۰۷۷
زبان تخصصی تربیت