راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | آسیب شناسی و حرکات اصلاحی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر فرهاد دریانوش
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۴۹-۶
۱۳۹۴
۶
شومیز
۲۸۸
۱۷۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۸۹۵
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۵۰۴۱
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۷۶۹۷
سنجش و اندازه گیری
توضیحات| نمایش:۳۳۷۲
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۸۳۱۲
مدیریت سازمانها و