راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تحليل استاتيكي و... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : تحليل استاتيكي و ديناميكي سدهاي خاكي با استفاده از GeoStutio
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
: اميررضا امين‌جواهري، احسان پاك‌نيت
۰
۶-۰۵-۵۱۷۶-۶۰۰-۹۷۸
۱۳۹۵
۳
۳۱۳
۲۷۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۷۶۴
تحليل و طراحي
توضیحات| نمایش:۵۵۷۲
محاسبات پروژه‌هاي
توضیحات| نمایش:۲۲۵۰
راهنماي طراحي
توضیحات| نمایش:۲۳۷۵
استاتيك: شامل درس،
توضیحات| نمایش:۴۴۱۱
پرو‍ژ ه هاي