راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ساخت وتولید ج 2 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : ساخت وتولید ج 2
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
حسین محمدی نجف آبادی - محمد صالحی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۶۸-۷
۱۳۹۵
۲
شومیز
۶۰۶
۴۰۰,۰۰۰
   مطالب درسی جلد اول  شامل : فصل اول :ماشین های ابزار انیورسال  فصل دوم: توانایی ماشینکاری فصل سوم: سیستمهای اندازه گیری دقیق فصل چهارم: اصول علم مواد فصل پنجم: اصول عملیات حرارتی مطالوعملیاتب درسی جلد دوم: فصل ششم: ماشین های کنترل عددی فصل هفتم:تولید مخصوص فصل هشتم:طراحی قالب های پرس فصل نهم:هیدرولیک ونیوماتیک فصل دهم: تکنولوژی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۸۴۲۵
هوا فضا ج 3(تحلیل و
توضیحات| نمایش:۵۴۷۸
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۸۲۷۱
مهندسی معدن 2
توضیحات| نمایش:۴۹۹۱
مهندسی معدن 3
توضیحات| نمایش:۵۷۱۰
مهندسی معدن 4