راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ساخت و تولید ج 2 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : ساخت و تولید ج 2
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
حسین محمدی نجف آبادی - محمد صالحی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۶۸-۷
۱۳۹۵
۲
شومیز
۶۰۶
۴۵۰,۰۰۰
   مطالب درسی جلد اول  شامل : فصل اول :ماشین های ابزار انیورسال  فصل دوم: توانایی ماشینکاری فصل سوم: سیستمهای اندازه گیری دقیق فصل چهارم: اصول علم مواد فصل پنجم: اصول عملیات حرارتی مطالوعملیاتب درسی جلد دوم: فصل ششم: ماشین های کنترل عددی فصل هفتم:تولید مخصوص فصل هشتم:طراحی قالب های پرس فصل نهم:هیدرولیک ونیوماتیک فصل دهم: تکنولوژی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۸۹۰
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۹۰۷۶
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۵۳۴
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۴۶۴
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۸۰۲۱
ریاضی 1و2 مکانیک