راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | کاربرد نرم افزار OpenSees ... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   مرجع       رشته :   مرجع
نام کتاب : کاربرد نرم افزار OpenSees درمدلسازی وتحلیل سازه ها
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
سید مجتبی حسینی - هادی کنارنگی - نادر فنایی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۳۶-۹
۱۳۹۴
۳
۲۲۲
۲۲۰,۰۰۰
   این کتاب شمال یک عدد dvd نرم افزار openSees  می باشد

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۳۳۳
مبانی سنجش از دور
توضیحات| نمایش:۹۱۹
ریاضیات پایه
توضیحات| نمایش:۵۹۵
محاسبات تاسیسات
توضیحات| نمایش:۴۸۶
فیزیک از آغاز تا
توضیحات| نمایش:۳۲۷
مبانی ژئوفیزیک