راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | کاربرد نرم افزار OpenSees ... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   مرجع       رشته :   مرجع
نام کتاب : کاربرد نرم افزار OpenSees درمدلسازی وتحلیل سازه ها
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
سید مجتبی حسینی - هادی کنارنگی - نادر فنایی
۱۱۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۳۶-۹
۱۳۹۶
۳
۲۲۲
۲۴۰,۰۰۰
   این کتاب شمال یک عدد dvd نرم افزار openSees  می باشد

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۰۸۴
مبانی سنجش از دور
توضیحات| نمایش:۳۶۴۶
ریاضیات پایه
توضیحات| نمایش:۲۲۱۲
محاسبات تاسیسات
توضیحات| نمایش:۲۳۲۸
فیزیک از آغاز تا
توضیحات| نمایش:۲۲۵۹
تشریح کامل مسائل