راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معماری 5 دروس تاریخ و... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : معماری 5 دروس تاریخ و مبانی نظری
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۳۸-۶
۱۳۹۱
۵
شومیز
۶۴۶
۲۲۰,۰۰۰
   دروس تاریخ و مبانی نظری

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۸۷۳۳
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۴۷۳۸
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۵۴۸۱
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۰۸۳
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۹۱۶۰
معماری 6(درک عمومی