راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | زبان عمومی و تخصصی مدیریت... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه هنرهای ساخت و معماری
نام کتاب : زبان عمومی و تخصصی مدیریت پروژه و ساخت
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۲۳-۵
۱۳۹۱
۱
شومیز
۴۷۰
۱۴۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۶۸۸
ایستایی و فن
توضیحات| نمایش:۳۹۱۶
تنظیم شرایط محیطی
توضیحات| نمایش:۴۰۰۹
طراحی فنی 1و اجزاء
توضیحات| نمایش:۲۳۱۷
تاسیسات ساختمان
توضیحات| نمایش:۲۵۰۸
طراحی فنی2 و اجزاء