راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | سیستمهای ساختمانی در... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه هنرهای ساخت و معماری
نام کتاب : سیستمهای ساختمانی در معماری
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۵۷
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۲۷-۳
۱۳۹۱
۱
شومیز
۶۱۶
۱۶۰,۰۰۰
   ویژه تکنولوژی معماری

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۸۱۳
ایستایی و فن
توضیحات| نمایش:۳۹۷۶
تنظیم شرایط محیطی
توضیحات| نمایش:۴۱۱۸
طراحی فنی 1و اجزاء
توضیحات| نمایش:۲۳۵۶
تاسیسات ساختمان
توضیحات| نمایش:۲۵۷۳
طراحی فنی2 و اجزاء