راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | طراحی فنی2 و اجزاء ساختمان | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه هنرهای ساخت و معماری
نام کتاب : طراحی فنی2 و اجزاء ساختمان
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۵۵
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۲۹-۷
۱۳۹۰
۱
1
۵۹۲
۱۶۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۶۸۳
ایستایی و فن
توضیحات| نمایش:۳۹۰۸
تنظیم شرایط محیطی
توضیحات| نمایش:۴۰۰۶
طراحی فنی 1و اجزاء
توضیحات| نمایش:۲۳۱۶
تاسیسات ساختمان
توضیحات| نمایش:۴۱۱۹
سیستمهای ساختمانی