راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ایستایی و فن ساختمان | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه هنرهای ساخت و معماری
نام کتاب : ایستایی و فن ساختمان
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۵۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۲۴-۲
۱۳۹۰
۱
شومیز
۵۷۶
۱۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۷۰۴
تنظیم شرایط محیطی
توضیحات| نمایش:۶۵۹۴
طراحی فنی 1و اجزاء
توضیحات| نمایش:۳۷۴۲
تاسیسات ساختمان
توضیحات| نمایش:۳۹۲۱
طراحی فنی2 و اجزاء
توضیحات| نمایش:۵۶۲۰
سیستمهای ساختمانی