راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | فیزیولوژی ورزشی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : فیزیولوژی ورزشی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
فرهاد دریانوش (استادیار دانشگاه تبریز)
۷۲۶۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۴۵-۸
۱۳۹۴
۷
شوميز
۴۵۶
۲۷۰,۰۰۰
   کتاب دوم :  فیزیولوژی ورزشی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۱۰۷
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۵۸۸۹
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۱۷۱۳۴
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۱۲۲۴۹
زبان تخصصی تربیت
توضیحات| نمایش:۴۳۵۵
آسیب شناسی و حرکات