راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | بیومکانیک فنون ورزشی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : بیومکانیک فنون ورزشی کتاب اول
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
فرهاد دریانوش (رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد)
-
۷۲۶۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۶۶-۳
۱۳۹۴
۷
شوميز
۳۲۰
۲۲۰,۰۰۰
   کتاب اول بیومکانیک فنون ورزشی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۳۲۸
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۵۴۴۵
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۱۵۶۵۶
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۱۱۴۴۶
زبان تخصصی تربیت
توضیحات| نمایش:۳۷۰۶
آسیب شناسی و حرکات