راهیان ارشد-انتشارات آزاده | ویژه کارشناسی ارشد | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

پیشخوان آخرین کتاب های منتشره

توضیحات| نمایش:۲۴۸
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۴۰۹
آمار , سنجش واندازه
توضیحات| نمایش:۳۱۴
رشد حرکتی
توضیحات| نمایش:۶۷۱
سیستم عامل
توضیحات| نمایش:۷۰۵
یادگیری حرکتی
توضیحات| نمایش:۸۱۹
عملیات واحد2
توضیحات| نمایش:۹۸۰
عملیات واحد1
توضیحات| نمایش:۶۸۶
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۵۶۵
تحلیل و طراحی
توضیحات| نمایش:۲۱۱۵
اصول ومبانی مدیریت